Kurumsal Çeviklik ve Performans İlişkisi

Küre dünyadan kare dünya algısına geçişin yaşandığı günümüzde, her firmanın bir dünya firması olduğu kabul edilmektedir. Firmalar, tedarikçi ve müşteri ağlarına göre büyümekte, tedarik ve satış zincirlerini genişletecek stratejilere ihtiyaç duymaktadırlar.

Yeni yönetim stratejilerinden biri olan çeviklik, makro düzeyde  olduğu gibi mikro konularla da bağlantılandırılarak (çevik proje yönetimi, çevik liderlik, değişimi yöneten çevik kurumlar, kurum mükemmelliği için benimsenen çevik anlayış, kurum karar alma süreçlerinde duygusal çevikliğin rolü, çevik işgören, kaynak çevikliği vb.) firmaların yararlanmaya çalıştıkları bir yaklaşım olmaktadır. 
 
Kurumsal Çeviklik; belirsizlik ve değişimden beslenen, sınırlarının çevresel dinamizm tarafından belirlendiği bir yönetim yaklaşımıdır. Geleceğin paradigmaları ile mücadelede, yönetimlerin değişimle birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Değişim gerçeği ile yaşayan firmalar için kurumsal çeviklik firma performansında kaldıraç etkisi yaratan en önemli yönetim stratejilerinden biri olarak ifade edilmektedir.
 
Kurumsal Çeviklik: Çevikmetre uygulaması ile elde edilen performans çıktıları, firmalara sürdürülebilir rekabete yönelik ihtiyaç duydukları hareket kabiliyeti için yol gösterici olmaktadır. Firmaların her alandaki potansiyellerini arttırıcı bir etki yaratan kurumsal çeviklik, firma yönetimleri için bir dönüşüm modeli olarak benimsenmektedir. 

Seminerin Hedefi

Kurumsal çevikliğin firma performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Seminer İçeriği

-Firma için uygulanan Kurumsal Çeviklik: Çevikmetre ölçümlemesi ile elde edilen sonuçlar raporlanmaktadır.
-Raporlanan sonuçlar sunum olarak aktarılmaktadır.
-Sunum içeriği kurumsal çeviklik hakkında öz bilgilendirme ile birlikte elde edilen verilerin detayları ile açıklanmasını kapsamaktadır.
-Firmalara raporlanan sonuçlara yönelik bir eylem planı önerisi yapılmaktadır.

Seminerin Yaklaşımı

Ölçümleme ve raporlama ile firmanın var olan kurumsal çeviklik algısı ve potansiyeli bağlantılandırılmaktadır. Eylem planı önerisi ile birlikte proje sonlandırılmaktadır. Firmalara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda amaç; farkındalık yaratmak, perspektif kazandırmak, gizli potansiyelin gerçekleşmesini sağlamak, mevcut performansı ortaya koyarak performans beklentisini belirlemek ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Seminer Planı 

-Seminer, çevrimiçi yönetim eğitimi şeklinde oluşturulmaktadır.
-Seminer, kurumsal olarak, sanal sınıf (5-10 kişi) formunda ve birden fazla oturum olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Seminerin Hedef Kitlesi

İşverenler ve işgörenlerin (tepe, üst, alt, bölüm, birim, takım yöneticileri); kurumsal çeviklik ile firmanın yönetim dönüşüm modelini benimsemeleri sağlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak belli aralıklarla yapılacak tekrarlı ölçümlerle, kurumsal çeviklik zihniyetinin pekişmesi sağlanabilmektedir.
Seminer Tipi
Sanal Sınıf
Seminer Süresi
120 Dakika/Gün-Toplam 2 Gün
Seminer Tarihi
Karşılıklı Görüşülecektir
Seminer Saati
Karşılıklı Görüşülecektir
Katılımcı Adedi
Karşılıklı Görüşülecektir
 Tüm cihazlardan erişim
 İndirilebilir içerik
 Basılabilir materyal